Projekt
PROJEKT „WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VII Regionalny rynek Pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiebiorczości.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Korporacja VIP Sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramicznej 3
Biuro Projektu: Biuro Korporacji VIP Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Asnyka 1/2,
Okres realizacji: 01.08.2016 - 30.06.2018r.
Obszar realizacji projektu: woj. podkarpackie
 
 
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych woj.podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działanośći gospodarczej do 30.06.2018 r.
 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, nieposiadające zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby w wieku od 50 roku życia,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • kobiety,

 • osoby niepełnosprawne

  -----------------------------------------------------------------

  Jednocześnie Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które:

  • posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, lub osoby objęte karą zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 1 i 4 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r (Dz.U.2009 nr 157 poz.1240),
  • korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020
  • w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy,
  • pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub wykonawcą,
  • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny*, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przeze mnie Formularza rekrutacyjnego,
  • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny* i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność,
  • podlegają ograniczeniom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 02.07.2015 r. oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis tj. osoby:

   

  a. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,

  b. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

  c. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:

  ­ - wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych
  od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

  ­ - udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowych,

  d. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością wywozową,

  e. planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,

  f. planujące wykorzystanie przewidzianej w projekcie pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów,

  g. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,

  h. które rozpoczęły realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

  i. planujące otworzenie działalności w przypadkach o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d ust. 3 lit. d oraz ust.4 i 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).  *Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.