Projekt
 
 

Korporacja VIP Sp. z o.o. informuje o przystąpieniu do realizacji projektu: „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu okiennego TCP” nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0388/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie. Typ projektu: Rozwój MŚP.