Projekt
 
 
 

PROJEKT „START W PRZYSZŁOŚĆ” nr projektu POWR.01.02.01-18-0032/19

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Czas trwania projektu: 02.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

 

 

JAKI JEST CEL PROJEKTU ?

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 54 uczestników projektu z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.06.2021 r.

Cele szczegółowe:

- uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych zbieżnych z potrzebami rynku pracy przez 54 uczestników do 30.06.2021 r.

- nabycie wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przez 54 uczestników do 30.06.2021 r.

- zdobycie doświadczenia zawodowego przez 54 uczestników do 30.06.2021 r.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 54 osób w wieku od 15 do 29 lat, w tym osoby z niepełnosprawnościami, pozostające bez pracy, w tym w szczególności osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET) z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bierne zawodowo. Uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać województwo podkarpackie (w rozumieniu KC).

Dzięki realizacji projektu osoby młode bierne zawodowo, nieuczestniczące kształceniu lub szkoleniu mają szansę zyskać umiejętności poszukiwane i wymagane przez przyszłych pracodawców.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY

- Indywidualne doradztwo zawodowe - w wymiarze średnio 5 h na uczestnika. Każdy uczestnik weźmie udział w doradztwie mającym na celu opracowanie lub/i weryfikację Indywidualnego Planu Działania (IPD). W tym celu zostanie przeprowadzona analiza kompetencji, predyspozycji oraz uwarunkowań społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych uczestnika oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

- Indywidualne poradnictwo zawodowe - w wymiarze średnio 3 h na uczestnika. Celem doradztwa jest motywowanie uczestnika do aktywnego udziału w projekcie, aktywnego poszukiwania pracy, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów stojących na drodze aktywizacji zawodowej.

- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) - poradnictwo grupowe. Program aktywizacyjny składa się z 16 godzinnego szkolenia obejmującego zasady pisania dokumentów rekrutacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza rynku pracy. Uczestnikom Projektu przysługiwał będzie całodzienne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających z innej miejscowości niż miejsce odbywania szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Na zakończenie WAPP zostanie przeprowadzony test wiedzy (egzamin) potwierdzający uzyskaną wiedzę. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnikom zostaną wydane certyfikaty.

- Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyły się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnikom Projektu podczas szkoleń zawodowych zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, badania lekarskie, stypendium szkoleniowe oraz pokryte koszty dojazdu dla osób dojeżdżających z innej miejscowości niż miejsce odbywania szkolenia.

- Staże zawodowe - Każdy uczestnik weźmie udział w 6 miesięcznym stażu zawodowym dobranym do predyspozycji psychofizycznych uczestnika, możliwości pracodawcy odnośnie zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu oraz miejsca zamieszkania uczestnika. Podczas stażu będzie wypłacane stypendium stażowe. Zostaną pokryte koszty: dojazdu (dla osób odbywających staż w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania), badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW. Wymiar godzinowy odbywania stażu to 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, chyba że przepisy stanowią inaczej (w tym szczególnie odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami). W przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Stażyście przysługują 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowe odbytego stażu zawodowego. Za ostatni miesiąc odbywania stażu zawodowego Pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia stażu zawodowego. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż zawodowy. Każdemu stażyście zostanie wyznaczony opiekun stażu, którego głównym zadaniem będzie wprowadzanie stażysty w środowisko pracy oraz pomoc w tym zakresie. Po zakończeniu stażu zostanie wydana przez pracodawcę opinia o stażu (w ciągu 5 dni od ukończenia stażu) zawierającej informację o zadaniach realizowanych przez Uczestnika projektu oraz o kwalifikacjach/umiejętnościach zawodowych nabytych w czasie stażu zawodowego.


REKRUTACJA

Projekt zakłada cykliczną rekrutację w ramach której zostanie zrekrutowanych 5 grup śr. 11 osobowych. Terminy poszczególnych naborów będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej projektu oraz będą dostępne w Biurze Projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

Wydatki kwalifikowalne 994 982,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE 945 233,28 zł

 

BIURO PROJEKTU:

Korporacja VIP Sp. z o. o. , ul. Asnyka 1/2, 35-001 Rzeszów

tel. 17/ 85 23 169

Osoby do kontaktu: Joanna Jeż, Ewa Dec

Adres e-mail: j.jez@korporacjavip.pl, e.dec@korporacjavip.pl

 

PLAKAT