Projekt
 
 

PROJEKT „Postaw na rozwój”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Korporacja VIP Sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramicznej 3
Biuro Projektu: Biuro Korporacji VIP Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Asnyka 1/2,
Okres realizacji: 01.04.2018 - 30.06.2019r.
Obszar realizacji projektu: woj. podkarpackie

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 95 osób poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych do 30.06.2019r.
Cele szczegółowe to:

  • uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi (kat. C) i przewozu rzeczy przez co najmniej 15 osób do 30.06.2019r.
  • uzyskanie uprawnień do przewozu ładunków niebezpiecznych przez co najmniej 60 osób do 30.06.2019r.
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu montażu stolarki budowlanej przez co najmniej 10 osób do 30.06.2019r.
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych przez co najmniej 10 osób do 30.06.2019r

Do projektu zapraszamy osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej lub średniej), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu
KC) na obszarze woj. podkarpackiego. Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach.

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły. Formularze można odebrać w biurze projektu lub pobrać ze trony internetowej projektu. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w biurze projektu lub przesłać pocztą tradycyjną bądź na adres projekt@korporacjavip.pl

BIURO PROJEKTU

Korporacja VIP Sp. z o.o.

ul. Asnyka 1/2

35-001 Rzeszów

Osoby do kontaktu: Joanna Jeż, Dorota Bała

Tel. 17/85-23-169

adres e-mail: dorota.bala@korporacjavip.pl lub j.jez@korporacjavip.pl