Projekt

Projekt „Nowa droga! – II edycja” Program II szkoleniowo – dotacyjny „Własna firma”


Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Lider Projektu: Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 5, 35-114 Rzeszów
Partner Projektu: Korporacja VIP Sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramicznej 3
Biuro Projektu: Filia Korporacji VIP Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Asnyka 1/2,
Okres realizacji: 01.09.2014 - 30.09.2015r.
Numer Projektu: POKL.08.01.02-18-111/14

Projekt „Nowa droga! – II edycja” w zakresie Programu II szkoleniowo – dotacyjnego „Własna firma” realizowany jest przez Partnera Projektu Korporację VIP Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Cel projektu

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez co najmniej 24 osoby z 46 osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych z przyczyn pracodawcy z województwa podkarpackiego do 30.09.2015 r.

Do udziału w projekcie w ramach Programu II „Własna firma” zapraszamy osoby fizyczne, spełniające jednocześnie następujące kryteria, oraz niepodlegające wyłączeniom z udziału w projekcie:

1. ­zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego,

2. planujące rozpocząć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,

3. pracowały i zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pozostające bez pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, lub przewidziane do zwolnienia lub zagrożone utratą pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne mającego siedzibę lub oddział na terenie woj. podkarpackiego.

Kandydatom spełniającym powyższe warunki kwalifikowalności przyznawane będą dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów preferencyjnych:

1. osoby o niskich kwalifikacjach - 5 pkt (posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne i niższe oraz wykształcenie ponadgimnazjalne),

2. osoby o niskich dochodach – 5 pkt (poniżej 600 zł na domownika – potwierdzone oświadczeniem),

3. kobiety – 2 pkt.

W programie II szkoleniowo-dotacyjnym „Własna firma” założono udział 16 osób (7 kobiet i 9 mężczyzn).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W programie II szkoleniowo-dotacyjnym „Własna firma” nie mogą uczestniczyć:

1. osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,

2. osoby zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby pozostające w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Liderem, Partnerem projektu (w tym również osoby, które łączy lub łączył z Liderem, Partnerem projektu i/lub pracownikiem Partnera projektu uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa oraz związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli) lub wykonawcą w ramach projektu.

3. osoby, które skorzystały/skorzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach PO KL (w szczególności w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2), na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,

4. osoby, którym udzielona w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis przekroczyła kwotę 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego,

5. osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku, gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego,

6. osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność,

7. osoby zamierzających prowadzić działalność gospodarczą niezgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),

8. osoby karane zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

9. osoby, które mogą rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ograniczenie zjawiska creamingu).

10. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2014 poz. 832) nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:

a. planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,

b. planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

c. planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:

­- wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

­- udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,

d. planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanym z działalnością wywozową,

e. planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,

f. planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu,

g. na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

h. które rozpoczęły realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

i. lub podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określone zostaną zapisami Regulaminów.


W RAMACH PROGRAMU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
  1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze pozwalające uczestnikom nabyć wiedzę i kompetencje
Szkolenie ABC przedsiębiorczości - w wymiarze 40 godzin, prowadzone będzie w zakresie: zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zakres tematyczny: aspekty formalno-prawne zakładania DG oraz księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej (8h), podstawy marketingu i przedsiębiorczości (16h); zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej (16h)
Doradztwo indywidualne – będzie dotyczyło przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego, w tym pomocy i konsultacji opracowanego biznes planu na założenie własnej działalności gospodarczej (12 h na uczestnika).
Doradztwo biznesowe – przewidziane dla tych, którzy otworzyli własną działalność gospodarczą będzie świadczone według zapotrzebowania indywidualnego Uczestników Projektu – (20 h na uczestnika) doradztwa pozwalające na uzyskanie wiedzy potrzebnej do rozwiązywania problemów na początku działalności.

Podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową oferowaną w Projekcie będzie ukończenie szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej z absencją nieprzekraczającą 20% oraz skorzystanie z doradztwa indywidualnego.

2. Wsparcie finansowe – jednorazowe dotacje na uruchomienie i rozwój działalności (przyznawane w trybie konkursowym).

W projekcie zostanie przyznanych 14 dotacji inwestycyjnych na otworzenie i rozwój działalności gospodarczej na podstawie oceny Biznesplanów dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków . Środki z jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione. Środki dotacji służą pokryciu wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. Wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej uzależniona będzie od wysokości wydatków inwestycyjnych, na pokrycie których ubiegać się będzie Uczestnik projektu i nie może przekraczać maksymalnej wartości 40 000,00 PLN.

Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania.

3. Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe udzielane jest każdemu Uczestnikowi Projektu jednocześnie z jednorazową dotacją inwestycyjną. Środki te mają na celu ułatwienie utrzymania płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielane są w formie comiesięcznych transz w wysokości 1680 zł/miesięcznie przez okres 6 miesięcy.


4.Pośrednictwo pracy
Osoby, które nie otrzymają dotacji inwestycyjnej zostaną objęte pośrednictwem pracy i zostanie im przedstawione kilka ofert pracy.

Uczestnikom zapewniamy:

· wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej,

· wykwalifikowaną kadrę wykładowców i doradców,

· komplet materiałów szkoleniowych,

· zwrot kosztów dojazdu na szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,

· poczęstunek podczas szkolenia „ABC przedsiębiorczości”.