Projekt

 


Projekt „NOWA DROGA!” Program II szkoleniowo – dotacyjny „Własna firma”
 
 
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Lider Projektu: Rzeszowska Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie przy ul. Szarych Szeregów 5
Partner Projektu: Korporacja VIP Sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramicznej 3
Biuro Partnera Projektu: Filia Korporacji VIP Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Asnyka 1/2,
Okres realizacji: 01.03.2014 - 30.06.2015r.

Projekt „Nowa droga!” w zakresie Programu II szkoleniowo – dotacyjnego „Własna firma” realizowany jest przez Partnera Projektu Korporację VIP Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu

Celem projektu
 
Celem projektu jest wzrost poziomu samo zatrudnienia w województwie podkarpackim, poprzez umożliwienie Uczestnikom projektu stworzenia własnego miejsca pracy oraz pozyskanie wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju zawodowego.