Projekt

 

 

 

 

Młodzi i Aktywni nr projektu POWR.01.02.02-18-0199/15.

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności zawodowej 66 uczestników projektu osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, z terenu woj. podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe do 31.05.2017 r.

GRUPA DOCELOWA

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujące województwo podkarpackie (w rozumieniu KC).

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 8 h na uczestnika. Każdy uczestnik weźmie udział w doradztwie zawodowym mającym na celu identyfikację jego potrzeb oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Efektem będzie stworzenie dla każdego uczestnika IPD.
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) - poradnictwo grupowe. Program aktywizacyjny składa się z 16 godzinnego szkolenia obejmującego tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzanie czasem w poszukiwaniu pracy, aktualne trendy rynku pracy, wymagania pracodawców.
  • Pośrednictwo pracy - celem jest pomoc uczestnikowi w znalezieniu zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika, w tym przedstawianie mu ofert pracy oraz indywidualne przygotowanie do aplikowania o pracę
  • Szkolenia zawodowezakres szkoleń zawodowych, w których weźmie udział uczestnik projektu zostanie określny zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi, opinią doradcy zawodowego oraz potrzeb konkretnego pracodawcy.
  • Staże zawodowe - Każdy uczestnik weźmie udział w 4 miesięcznym stażu zawodowym dobranym do predyspozycji psychofizycznych uczestnika, możliwości pracodawcy odnośnie zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu oraz miejsca zamieszkania uczestnika. Po zakończeniu stażu zostaną wydane przez pracodawców opinie o stażu