Projekt

PROJEKT „Czas na staż”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Priorytet VII Regionalny rynek Pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Korporacja VIP Sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramicznej 3
Biuro Projektu: Biuro Korporacji VIP Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Asnyka 1/2,
Okres realizacji: 01.10.2016 - 30.09.2018r.
Obszar realizacji projektu: woj. podkarpackie

 

 Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności zawodowej 70 uczestników projektu z terenu województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.09.2018 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego, nieposiadające zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia i należące do grupy osób o niskich kwalifikacjach tj. na poziomie ISCED 3 (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)