Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe "Kierunek - praca!"
2019-06-19

 

Rzeszów, 19.06.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/7.1/KP/2019

w ramach Projektu pn. „Kierunek – praca!” o numerze RPPK.07.01.00-18-0071/18

 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020

oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy,

działanie 7.1  Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

 

 

Dotyczy:

Świadczenia usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 20 Uczestników projektu „Kierunek – praca!” o numerze RPPK.07.01.00-18-0071/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy,  Działanie 7.1  Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

 

I.       DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.

Nazwa: Korporacja VIP Sp. z o.o.

Siedziba: Ul. Ceramiczna 3, 38-120 Czudec

Biuro projektu: ul. Asnyka 1/2, 35-001 Rzeszów

KRS: 0000041505

NIP: 819-14-77-271

REGON: 370462001

Telefon: +48 17 85 23 169 (w godz.: 8:00-14:00)

E-mail: j.jez@korporacjavip.pl

Strona internetowa: www.korporacjavip.pl

Strona internetowa postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

II.    PODSTAWA PRAWNA I OGÓLNE INFORMACJE.

1.       Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy PZP do jej stosowania, toteż niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. 

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności gdy wartość ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.   Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

4.   Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.   Zamawiający nie przewiduje dostaw uzupełniających.

7.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8.   Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9.   Użyte w postępowaniu terminy mają następujące znaczenie:

1)      „Zamawiający” – Korporacja VIP Sp. z o.o.;

2)      „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego;

3)      „Zapytanie ofertowe” – niniejsza dokumentacja z załącznikami.

4)      „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale IV Zapytania ofertowego;

5)      „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

6)      „Uczestnik projektu” osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie tj. pochodząca z grupy docelowej: osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn zm.)) pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (OB) lub osoby bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby należące do co najmniej jednej z następujących kategorii: kobiety lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

10.   Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych.

III. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Korporacja VIP Sp. z o.o. – Zamawiający informuje, że:

1)      Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Korporacja VIP Sp. z o.o., w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia oferty i podpisania umowy Administratorem będzie:

A.      Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie:

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

B.      Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych w MIiR: iod@miir.gov.pl

2)    Celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest / są:

A.      przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania ofertowego numer 2/7.1/KP/2019 i wyłonienie Wykonawcy na organizację szkoleń zawodowych.

B.      wypełnienie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy

C.      prawidłowa realizacja obowiązków i uprawień przez Zamawiającego i Wykonawcę wynikających z umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie postępowania ofertowego 2/7.1/KP/2019

D.      prawidłowe raportowanie do organów uprawnionych

3)    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym / celach, o których mowa w pkt 2, jest art. 6 ust. 1 RODO, tj.:

A.      przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dotyczy oferentów - osób fizycznych;

B.      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w tym do wykazania zastosowania prawidłowej procedury wyłonienia Wykonawcy i raportowania do uprawnionych organów

C.      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – prawidłowej realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, w tym ochrony przez Wykonawcę przed ewentualnymi roszczeniami.

D.      Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych/kategoriom odbiorców danych: organom uprawnionym do kontroli, w ramach prowadzonego postępowania.

E.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

F.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres realizacji i trwałości Projektu „Kierunek – prca!” oraz przez okres kolejnych 6 lat od końca roku, w którym Projekt zakończono lub w którym upłynął termin trwałości Projektu.

G.     Przysługuje Pani/Pana prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

H.      Przysługuje Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

I.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla możliwości oceny oferty złożonej przez Wykonawcę.

J.        Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

IV.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem postępowania jest świadczenia usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 20 Uczestników projektu „Kierunek – praca!” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1  Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe -  z zakresu wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (zgodnie z KC) pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne (OB) i bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należące co najmniej do jednej z następujących kategorii:

- kobiety

- osoby o niskich kwalifikacjach (ONK)

 

 

Szkolenia będą kończyły się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

Nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 , dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i prowadzenia następujących szkoleń zawodowych (kończące się egzaminem i certyfikatem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje):

Lp.

Nazwa szkolenia

Tematyka szkolenia / certyfikacja

Liczba godzin

Liczba osób

1

Techniki sprzedaży

Techniki sprzedaży - z certyfikatem VCC

Cele i etapy rozmowy sprzedażowej, narzędzia budowania korzystnej relacji,

techniki prezentacji sprzedażowej, budowanie argumentacji sprzedażowej,

komunikacja werbalna, niewerbalna i nieświadoma, skuteczne techniki sprzedaży, radzenie sobie z zastrzeżeniami i wątpliwościami klienta 

56 h

5

2

Szkolenie  komputerowe - z certyfikatem

 

Kurs komputerowy - z certyfikatem ECCC

Program szkolenia powinien być zgodny z wymogami Fundacji ECCC. Uczestnicy przystąpią do egzaminu po zakończeniu każdego z 3 modułów tj: 

Komunikacja,  Tworzenie treści, Bezpieczeństwo.

56 h

6

3

Szkolenie Inspektor ochrony danych (według rozporządzenia RODO)

 

Certyfikat VCC lub równoważny

Źródła prawa i obowiązujące pojęcia, zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem, obowiązki informacyjne, obowiązek szacowania ryzyka, odpowiednie zabezpieczenie danych, Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

56 h

3

4

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe WJO II z wyłączeniem specjalizowanych

 

Egzamin: Komisja Urzędu  Dozoru Technicznego

Tematyka szkolenia: czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy, przepisy BHP, typy stosowanych wózków jezdniowych, wiadomości z zakresy ładunkoznastwa, przepisy UDT, budowa wózków jezdniowych, obsługa i wymiana butli gazowych, zajęcia praktyczne

67 h

1

5

 

Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1Kv – z uprawnieniami SEP

uprawnienia SEP

BHP, bezpieczeństwo i higiena pracy, jakie są niezbędne przy pracy na urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, obowiązki i zadania osób, pracujących na stanowisku elektryka E, podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony od porażeń w sieci do 1kV

36 h

5

 

 

Przedstawione wyżej nazwy i zakresy tematyczne szkoleń zostały przygotowane na podstawie IPD (Indywidualnego Planu Działania) opracowanego podczas spotkań doradcy zawodowego z Uczestnikiem Projektu. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykorzystania zasugerowanych tematów szkoleń w programach szkoleń lub wprowadzenia nieznacznych modyfikacji tematycznych, które nie zmienią kierunku kształcenia, a umożliwią zrealizowanie przyjętego programu zgodnie z założeniami w projekcie.

Każda  godzina szkolenia trwa 45 minut, chyba że odrębne przepisy dla danego szkolenia mówią inaczej.

 

V. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od dnia zawarcia umowy o zamówienie do dnia 31.08.2019 r. Termin do dnia 31.08.2019 r. zostanie uznany za zachowany, gdy zostaną zorganizowane i przeprowadzone wszystkie przewidziane w przedmiocie zamówienia szkolenia, a wszyscy ich uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego.

Wykonawca dopasuje miejsce i czas szkoleń do możliwości uczestników.  Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren województwa podkarpackiego.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych szkoleń zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Każdorazowo harmonogram ten musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

Zajęcia  odbywać się będą w dni robocze i/lub weekendy (sobota i/lub niedziela) między godziną 7.00 a 21.00, nie dłużej niż 10 h dziennie.

 

VI. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

 

a)      Posiadanie min. 2 letniego (licząc od dnia złożenia oferty) doświadczenia w organizacji szkoleń oraz wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i zorganizowanie w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc od dnia złożenia oferty) co najmniej trzech spośród pięciu różnych szkoleń wymienionych poniżej, odpowiadające przedmiotowo (tematycznie) zamówieniu, na które składana jest oferta tj.:

– 1 szkolenie „Techniki sprzedaży” wraz z egzaminem zewnętrznym

– 1 szkolenie „Kurs komputerowy - z certyfikatem” wraz z egzaminem zewnętrznym

– 1 szkolenie „Szkolenie Inspektor ochrony danych (według rozporządzenia RODO) – wraz z egzaminem zewnętrznym

– 1 szkolenie „Wózki jezdniowe podnośnikowe WJO II z wyłączeniem specjalizowanych” – wraz  egzaminem zewnętrznym

– 1 szkolenie „Wózki jezdniowe podnośnikowe WJO II z wyłączeniem specjalizowanych

” wraz  egzaminem zewnętrznym

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

 

b)      realizacji niniejszej umowy z najwyższą starannością oraz zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumencie „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/60320/ZALACZNIK_NR_6_PODSTAWOWE_INFORMACJE.pdf

c)       Całościowa organizacja i/lub przeprowadzenie szkoleń.

d)      Całościowa organizacja i/lub przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji.

e)      Dokładnego określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych szkoleń oraz do przedłożenia szczegółowych harmonogramów Zamawiającemu.

f)       Zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali szkoleniowej.

g)      Zapewnienie odpowiednio wyposażonej sali egzaminacyjnej przystosowanej do przeprowadzenia egzaminu wraz z niezbędnym, przystosowanym sprzętem.

h)      Zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego na potrzeby realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, dostępu do pojazdów, maszyn, komputerów wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia szkoleń oraz spełnienia wymogów aktualnych regulacji prawnych dotyczących szkoleń i nabywania odpowiednich kwalifikacji przez uczestników szkoleń.

i)        Zapewnienie doświadczonej kadry trenerów – posiadających doświadczenie w przedmiocie zamówienia. Wykonawca zapewnia również egzaminatorów. Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji kadry wykładowców, wskazanych przez Wykonawcę, pod kątem spełnienia wymagań dotyczących doświadczenia.

j)        Zapewnienia cateringu dla uczestników projektu w formie przerwy kawowej i / lub obiadu.

- w przypadku zajęć trwających powyżej 4 a poniżej 6 godzin dziennie - przerwę kawową przez co rozumiemy gorącą herbatę, kawę, wodę gazowaną i niegazowaną, cukier, mleko do kawy, cytrynę oraz drobne słone lub słodkie przekąski lub owoce.

- w przypadku zajęć trwających 6 lub więcej godzin dziennie obiadu przez co rozumiemy – jedno danie ciepłe i napój (min. 200 ml/osobę). Drugie danie składające się z porcji mięsa, ziemniaków/ryżu/frytek oraz surówki lub dania wegetariańskie (np. ryba, pierogi). W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania, Wykonawca zapewni posiłki wegetariańskie/wegańskie/bezglutenowe lub inne dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych uczestników. Wykonawca zapewni również niezbędne naczynia i sztućce, a także zobowiązuje się do uprzątnięcia resztek pożywienia oraz naczyń po posiłku.

k)      Zapewnienie materiałów szkoleniowych.  Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom materiały w wersji papierowej, których treść odnosić się będzie do zagadnień omawianych w ramach kursów (podręczników lub materiałów powielanych).

l)        Zapewnienia stanowisk szkoleniowych wyposażonych w niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt i odzież ochronną (np. fartuch, rękawice, okulary, kask itp. – jeżeli dotyczy).

m)    Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu w formie telefonicznej lub e-mailowej informację o każdym Uczestniku, który opuszcza zajęcia lub posiada innego rodzaju zaległości.

n)      Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić następującą dokumentację przebiegu kursów:

§  dziennik zajęć na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego,

§  listy obecności na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego,

§  potwierdzenie odbioru materiałów przez każdego uczestnika.

Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie 14 dni liczonych dnia od zakończenia każdego z kursów. Obok wyżej wymienionych dokumentów, w terminie 30 dni liczonych od dnia zakończenia  egzaminu dla każdego szkolenia zawodowego  Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

§  protokoły z przeprowadzonego egzaminu zewnętrznego  zawierające min. imię i nazwisko uczestnika, datę egzaminu oraz wynik egzaminu.

§  kserokopia certyfikatów wraz z  potwierdzeniem odbioru certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych przez każdego uczestnika,

o)      Wykonawca zobowiązany jest do:

§  informowania uczestników kursów o ich współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „„Kierunek – praca!” o nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-071/18

§  oznakowania, w ramach przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, przez Wykonawcę wszystkich dokumentów powstałych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w tym materiałów szkoleniowych w sposób określony w:

§  w ramach przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, o których mowa punkt wyżej Wykonawca oznaczy miejsce szkolenia plakatami przekazanymi przez Zamawiającego,

§  ochrony danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

§  współpracy z Zamawiającym w sposób umożliwiający prawidłowe wykonania przedmiotu zamówienia,

§  przeniesienie autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

p)      Niezwłoczne udostępnienie do wglądu na żądanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych.

q)      Zorganizowanie zajęć szkoleniowych w godzinach ustalonych z Zamawiającym, jednak nie wykraczających poza przedział godzinowy 7.00 – 21.00, nie więcej niż 10 godzin dziennie. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego specyfika szkolenia, dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin szkolenia.

r)       Obsługę administracyjną podczas szkolenia.

s)       Zajęcia szkoleniowe winny być prowadzone metodą tradycyjną, bez zastosowania metody nauczania na odległość (e-learningu).

t)       Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty badań lekarskich uczestników – w przypadku gdy dotyczy.

u)      Wykonawca na wniosek uczestnika pokryje koszty dojazdu na szkolenie – jeżeli szkolenie jest realizowane poza miejscem zamieszkania uczestnika

v)      Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW uczestników podczas realizacji szkoleń.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

a)      Oferta  powinna być sporządzona wg wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu.

b)      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznaczną propozycję obejmującą całość zamówienia.

c)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

d)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

e)      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

f)       Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

g)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

h)      Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej.

i)        Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę powinny być ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

j)        Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

k)      Dopuszcza się możliwość zmiany lub wycofania oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert. Zmieniona oferta powinna jednoznacznie wskazywać na konkretne zapisy oferty, które zostały zmienione.

l)        Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji Projektu powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

m)    Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

n)      Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

o)      Oferta ponadto powinna:

- być opatrzona czytelnym podpisem,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail,

- być podpisana czytelnie przez Oferenta.

p)      Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

q)      Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

r)       Z uwagi na szeroki i różnorodny przedmiotowy zakres szkoleń dopuszcza się możliwość podwykonawstwa.

s)       W przypadku ofert składanych łącznie przez kilku Wykonawców (jako konsorcjum) dołączają oni do oferty kopię umowy konsorcjum, zawierającą co najmniej pełnomocnictwo dla jednego z Wykonawców do podejmowania decyzji wiążących dla konsorcjum oraz zakres obowiązków poszczególnych Wykonawców w ramach konsorcjum.

t)        Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (jako konsorcjum) musi spełnić następujące warunki:

- musi spełniać warunki uczestnictwa w postępowaniu określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;

- musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymagane do ważności oferty od każdego podmiotu;

- musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony;

- jeden z podmiotów konsorcjum zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum;

- zawierać umowę konsorcjum, która stwierdza, że wszystkie podmioty będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizację umowy.

u)      W przypadku oferty zawierającej błędy formalne lub/i merytoryczne zostanie ona odrzucona.

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wnioskodawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, w przypadku oferty wspólnej wpis jest wymagany od każdego z podmiotów.

 

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie szkoleniowe (co najmniej od dwóch lat od momentu złożenia oferty prowadzi działalność szkoleniową - wymagane jest udokumnetowanie 24 miesięcznego okresu zorganizowanych szkoleń.)  Oraz w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc od dnia złożenia oferty) zorganizował co najmniej siedem spośród piętnastu szkoleń odpowiadające przedmiotowo (tematycznie) zamówieniu, na które składana jest oferta.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Regulacja prowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie (procedura udzielenia zamówienia) prowadzona jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; sekcja 6.5.2 Zasada konkurencyjności dostępnymi na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lat/

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności gdy wartość ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  w lata 2014-2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Składającym oferty z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

 

Warunki udziału w postępowaniu

1.        Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców spełniających łącznie następujące warunki (niespełnienie co najmniej jednego z warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):

a.       Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..

Opis weryfikacji spełnienia warunku: oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 4 Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania, w przypadku oferty wspólnej załącznik jest wymagany od każdego z podmiotów.

 

b.      Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiła przedłożony przez Wykonawcę wraz z ofertą wydruk wpisu do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy. (nie starszy niż 1 miesiąc). W przypadku oferty wspólnej wpis jest wymagany od każdego z podmiotów.

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji usługi będzie korzystał z podwykonawców (w całości lub częściowo) do oferty powinien załączyć także wydruk wpisu do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych każdego z podwykonawców (nie starsze niż 1 miesiąc).

c.       Prowadzą działalność gospodarczą zgodną przedmiotem zamówienia, zgodnie ze stosownym wpisem do rejestru właściwego (np. wpisem do KRS, CEiDG) - jeśli dotyczy.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: weryfikacja nastąpi w oparciu o kserokopie/wydruki dokumentów rejestrowych potwierdzających prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (nie starsze niż 1 miesiąc). W przypadku oferty wspólnej wpis jest wymagany od każdego z podmiotów.

d.      Posiadają opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł  wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przedłożona kopia polisy odpowiedzialności cywilnej poświadczona za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

e.      Posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie szkoleniowe.

Opis weryfikacji spełniania warunku: Doświadczenie Wykonawcy weryfikowane na podstawie Załącznika 3 oraz referencji lub innych dokumentów z podmiotami, na rzecz których zrealizowane zostały szkolenia.

f.        Posiadają potencjał organizacyjno - techniczny (obejmuje: m.in. sale szkoleniowe i egzaminacyjne; kwalifikacje  kadry; formy/ rodzaj planowanych systemów certyfikacji zewnętrznej;) oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Oświadczenie Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik  2).

W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji usługi będzie korzystał z podwykonawców (w całości lub częściowo) do oferty powinien załączyć także oświadczenia o ww. potencjale złożone przez poszczególnych podwykonawców, wszystkich z osobna, którzy w jego imieniu lub na jego rzecz będą wykonywać zlecenie.

g.       Zrealizowali w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc od dnia złożenia oferty) co najmniej siedem spośród piętnastu szkoleń odpowiadające przedmiotowo (tematycznie) zamówienia, na które składana jest oferta.

Opis weryfikacji spełniania warunku: Doświadczenie Wykonawcy weryfikowane na podstawie Załącznika 5 oraz referencji lub innych dokumentów z podmiotami, na rzecz których zrealizowane zostały szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych zgodnych z przedmiotem zamówienia. Z załączonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać przedmiot zrealizowanej usługi zgodnej z przedmiotem zamówienia. W innym przypadku dokument nie będzie brany pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty. Doświadczenie nieudokumentowane nie będzie brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny oferty.

W przypadku kiedy Wykonawca korzysta z potencjału i doświadczenia podmiotów trzecich wymagane jest przedstawienie poniższych dokumentów dla wszystkich podmiotów wykazanych w ofercie:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3) przedłożenie upoważnień o korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego, które w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażało będzie wolę udzielenia zasobu (rodzaj, czas udzielanie inne istotne elementy). W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia przedłożony dokument winien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa takiego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

4) wydruk wpisu do  Rejestru Instytucji Szkoleniowych oferenta oraz każdego z podwykonawców (nie starsze niż 1 miesiąc).

Oferty Wykonawców nie spełniających ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

 

Wadium

Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia zobowiązani są zabezpieczyć swoją ofertę wadium, które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wysokość wadium

Wartość wymaganego wadium wynosi 1 600,00 PLN.

Forma wadium

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

§  pieniądzu,

§  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

§  gwarancjach bankowych,

§  gwarancjach ubezpieczeniowych,

§  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać następujące elementy:

§   nazwę i wskazanie siedzib: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta, odpowiednio: poręczającego,

§   określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, odpowiednio: poręczeniem,

§   kwotę gwarancji, odpowiednio: poręczenia,

§   termin ważności gwarancji, odpowiednio: poręczenia,

§   zobowiązanie gwaranta, odpowiednio: poręczającego do zapłacenia kwoty gwarancji, odpowiednio: poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić:

przelewem bankowym sposób przekazania: wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 02 1090 2590 0000 0001 3458 3969 - z dopiskiem w tytule wpłaty: „Wadium - zapytanie ofertowe nr 2/7.1/KP/2019”. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa powyżej zostanie zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- w gotówce  - wadium wnoszone gotówką należy zdeponować w kasie Zamawiającego: Korporacja VIP sp. z o.o. zlokalizowanej w siedzibie Beneficjnta pod adresem: 38-120 Czudec,  ul. Ceramiczna 3. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w gotówce za spełniony, jeżeli kwota wadium zostanie wpłacona do kasy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych formach należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą.

Zwrot wadium

1.       Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu procedury udzielania zamówienia z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.       Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.

3.        Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Ponowne wniesienie wadium

Jeżeli wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie, wówczas Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Wówczas zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę którego oferta została uznana za najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zabezpieczenia

 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiot Umowy, Wykonawca, wniesie zabezpieczenie w wysokości równowartości 5%  łącznego o wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w jednej lub kilku następujących formach:

-        pieniądzu,

-        poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-        gwarancjach bankowych,

-        gwarancjach ubezpieczeniowych,

-        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

2. Kaucje wnoszoną w pieniądzu należy wpłacić:

przelewem bankowym sposób przekazania: wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 02 1090 2590 0000 0001 3458 3969 - z dopiskiem w tytule wpłaty: „Kaucja - zapytanie ofertowe nr 2/7.1/KP/2019. Zamawiający uzna wymóg wniesienia kaucji za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa powyżej zostanie zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem.

- w gotówce  - wadium wnoszone gotówką należy zdeponować w kasie Zamawiającego: Korporacja VIP sp. z o.o. zlokalizowanej w siedzibie Beneficjnta pod adresem: 38-120 Czudec,  ul. Ceramiczna 3. Zamawiający uzna wymóg wniesienia kaucji w gotówce za spełniony, jeżeli kwota kaucji zostanie wpłacona do kasy Zamawiającego przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem.

Kaucja wnoszona w innych dopuszczonych formach należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

Kaucja musi obejmować cały okres związania umową.

Nie wniesienie przez Wykonawcę kaucji na warunkach określonych powyżej, będzie traktowane jako odmowa podpisania umowy.

 

Zamawiający zatrzymuje kaucję, jeżeli:

a) nie uzna umowy za należycie wykonaną

lub

b) wykonawca wypowie/zerwie umowę przed jej zakończeniem z pominięciem sytuacji dopuszczonych w umowie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia i rozliczenia umowy z Wykonawcą.

 

Wnoszone wadium i kaucja nie jest oprocentowana.

 

Kary umowne i warunki zmiany umowy

Warunki wykonania przedmiotu umowy, w tym przesłanki do zmiany treści umowy oraz kary umowne zostały przewidziane we wzorze umowy o zamówienie stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach z tytułu:

1)      Wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn dotyczących Wykonawcy - w wysokości 30% łącznego o wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §5 ust.1 Umowy stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2)    opóźnienia w z wykonywanych poszczególnych elementów usługi, w wysokości 1% łącznego
o wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do ustalonego przez strony terminu.

3)      nie wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy i pomimo pisemnego upomnienia, gdzie za pisemne upomnienie strony uznają również formę elektroniczną, Wykonawca nadal nie wykonuje swoich obowiązków w ramach świadczonej usługi zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia.

4)      w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę̨ efektywnego i rzetelnego przygotowania uczestników szkoleń do egzaminu, poprzez nie osiągnięcie minimalnej zdawalności egzaminów zewnętrznych, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 pkt. 1 umowy, za każdą osobę brakującą do poziomu deklarowanego wskaźnika zdawalności.

 

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/ OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1) uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Na podstawie oświadczeń ujętych w treści formularza oferty Zamawiający zweryfikuje niepodleganie przez wykonawców wykluczeniu z postępowania oraz spełnienie przez nich warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru (nie starszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia oferty), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej – należy złożyć odpowiednik aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy podmiot,

3) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby (odpowiednio: osób) podpisujących ofertę nie wynika z odpisu, o którym mowa w pkt (2). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest stosowne pełnomocnictwo,

4) w przypadku powoływania się przez wykonawcę na potencjał osób trzecich – w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,

5) aktualny odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nie starszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia oferty), W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej – należy złożyć odpowiednik aktualnego odpisu z rejestru instytucji szkoleniowych. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy podmiot.

6) Formularz potwierdzający posiadane doświadczenie w realizacji szkoleń  zawodowych – stanowiący załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego.

7) Referencji lub innych dokumentów poświadczających realizację szkoleń.

8) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy podmiot.

9) Formularz potwierdzający doświadczenie w realizacji szkoleń w przedmiocie zamówienia – załącznik nr 5. 

10) Kserokopię polisy o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

11) Dokumenty poświadczające poziom zdawalności na danym rodzaju szkolenia (jeżeli dotyczy).  Poziom zdawalności egzaminów prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowany na podstawie złożonego w Deklaracji poziomu zdawalności (Załącznik nr 6) oświadczenia oraz zanonimizowanych protokołów z egzaminu/ów lub innych dokumenty w tym zakresie. Z przedstawionej dokumentacji musi bezpośrednio wynikać poziom zdawalności w odniesieniu do danego szkolenia.

Brak któregokolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty niekompletnej lub złożenie oferty niejednoznacznej lub złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe - spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane czytelnie. Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej. Nie spełnienie któregokolwiek warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu, powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na przedłożenie wyjaśnień. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty.  Nie dopuszcza się możliwości użyczenia rekomendacji.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

1.       K1 – Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby w ramach danego szkolenia – 70% (70 punktów)

 

2.       K2 – Zdawalność egzaminów w ramach danego szkolenia - 30%  (30 punktów):

Ad. 1 Sposób dokonania oceny ofert w kryterium cena: - rozpatrywana będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

K1 = CNO / OCW x 70 pkt.

gdzie:

K1                          - liczba punktów oferty w kryterium cena

CNO                     - cena najtańszej oferty

OCW                     - oferowana cena przez wykonawcę, którego oferta poddana jest ocenie

Ad. 2 Sposób dokonania oceny ofert w kryterium zdawalności na poszczególnych szkoleniach zawodowych K2:

- 10 pkt.  – zdawalność na poziomie 85% - 89,99 %

- 20 pkt.  – zdawalność na poziomie 90% - 94,99%

 -30 pkt. – zdawalność na poziomie 95% - 100%

 

Poziom zdawalności egzaminów prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowany na podstawie złożonego w Deklaracji poziomu zdawalności (Załącznik nr 6) oświadczenia oraz zanonimizowanych protokołów z egzaminu/ów lub innych dokumentów w tym zakresie. Z przedstawionej dokumentacji ma bezpośrednio wynikać poziom zdawalności w odniesieniu do danego szkolenia. Dokumenty nie zawierające jednoznacznych informacji na temat zdawalności nie będą brane pod uwagę w trakcie oceny przedmiotowego kryterium co będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów w przedmiotowym kryterium.

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów obliczoną według wzoru (a ponadto nie podlega odrzuceniu, a wykonawca ją składający nie podlega wykluczeniu):

P = K1 + K2

gdzie:

P             - całkowita liczba punktów oferty

K1           - liczba punktów oferty w kryterium cena

K2           - liczba punktów w kryterium zdawalność egzaminów w ramach danego szkolenia

 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie kryteriów od 1 do 2 wynosi 100 pkt.

Gdy więcej niż jedna oferta uzyska największą całkowitą liczbę punktów, to Zamawiający wybierze za najkorzystniejszą ofertę tańszą. W przypadku, gdy więcej niż jeden wykonawca złoży ofertę z najniższą ceną, to wówczas Zamawiający zwróci się do tych wykonawców o ponowną ofertę cenową, jednakże ponowna oferta cenowa nie może opiewać na cenę wyższą od pierwotnej ceny zaoferowanej przez wykonawcę.

Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku  podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

O wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego wykonawcy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający opublikuje informację o wybranym wykonawcy w sposób właściwy dla upublicznienia zapytania ofertowego.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą w kolejności najwyżej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził zgody na zawarcie umowy kolejnego z Wykonawców z najwyżej ocenioną ofertą.

Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.

 

Wykluczenie

Z procedury udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Z procedury udzielenia zamówienia wyklucza się wykonawcę, który powiązany jest kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Obok podstawy do wykluczenia wykonawcy Zamawiający ustanawia podstawy do odrzucenia oferty. Odrzuceniu podlegają oferty:

1)      złożone po upływie terminu składania ofert,

2)      niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

3)      niezgodne z zapytaniem ofertowym,

4)      złożone przez wykonawców niespełniających warunków udziału w procedurze udzielenia zamówienia,

5)      złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu,

6)      nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia,

7)      niezgodne z wymaganiami dotyczącymi warunków realizacji zamówienia

8)      zawierające błędy/braki formalne lub merytoryczne

9)      nie zawierające potwierdzenie wpłacenia wadium.

Warunki istotnych zmian umowy

 

1.       W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych 
zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega 
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

a)      okresu i harmonogramu realizacji umowy,

b)      ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,

c)       ostatecznej ilości Uczestników Szkoleń,

d)      zabezpieczenia i kar umownych,

e)      miejsca realizacji umowy,

f)       zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie)

2.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania pełnego zakresu usług określonych zamówieniem, a jedynie jego część

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.       Ofertę należy sporządzić na druku „Formularz ofertowy”, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką w formie papierowej. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2.       Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.

3.       Dokumenty, poza pełnomocnictwem, ofertą i oświadczeniami powinny być składane
w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez Wykonawcę lub jego właściwie upełnomocnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

  1. W przypadku złożenia oferty w biurze projektu lub przesłania pocztą / kurierem ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (innych opakowaniach). Kopertę, należy zaadresować na adres biura projektu Zamawiającego określony w cz. I i opatrzyć dodatkowo zapisem o treści: „Oferta w postępowaniu ofertowym nr 2/7.1/KP/2019 na świadczenie usług szkolenia zawodowego dla 20 Uczestników projektu „Kierunek – praca!”. Koperta oprócz powyżej przedstawionych elementów opisu powinna zawierać również nazwę i adres Wykonawcy.

5.       Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE". Koperta oznakowana dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

6.       Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, pozostaną nie otwarte.

7.       Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".

8.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.       Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.   Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy (Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

11.   Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY.

1.       Ofertę należy złożyć w biurze projektu przy ul. Asnyka 1/2  w Rzeszowie, określonym w cz. I Zapytania ofertowego do dnia 27 czerwca 2019 r. do godz. 08:30. Należy wziąć pod uwagę, że biuro projektu czynne jest w godz. od 8:00 do 16:00.

2.       Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (adres podany powyżej), a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.       Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania niezwłocznie po zakończeniu badania ich ofert pod względem zgodności z Zapytaniem ofertowym na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

XI. CENA.

1.       Wykonawca określa cenę w całości dostawy w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2.       Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania.

3.       Ostateczna cena określona w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie.

4.       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).

 

XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

1.       Zmawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2.       Ocenie podlegają oferty, które zostały złożone u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3.       Oferty złożone po upływie terminu składania ofert, w tym oferty nadane przed upływem terminu składania ofert, które nie zostaną doręczona  przed upływem terminu składania ofert nie zostaną uznane za skutecznie doręczone i nie będą podlegały ocenie – zostaną odrzucone.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, w tym prowadzących do zmiany ofert - za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym terminie.

5.       Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym terminie, jeżeli jej treść budzi wątpliwości.

XIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.       Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest:

Joanna Jeż – Kierownik Projektu

telefon: +17 85 23 169  (w godz.: 9:00-14:00)

e-mail: j.jez@korporacjavip.pl                                                                                                                                   

2.       Wszystkie wnioski, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Oferenci przekazują pisemnie.

3.       Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszej procedury upływa w dniu 25.06.2019 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w cz. I. Treść odpowiedzi powinna być uwzględniona przez wszystkich Wykonawców w składanych przez nich ofertach.

4.       Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

XIV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA.

1.        W toku badania i oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.1    korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub dotyczących wyliczeń ceny,

2.1    sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

2.         Jeżeli cena oferty będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jeśli będzie niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

2.1     oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);

2.2     pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy oferta wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuci ofertę potencjalnego wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą zaoferowanej ceny, w szczególności w przypadku, gdy przewyższać ona będzie środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

4.1. zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,

4.2. odwołania postępowania lub jego unieważnienia w każdym czasie, w całości lub części bez podania przyczyny,

5.       Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać będzie się od podpisania umowy z Zamawiającym lub w toku negocjacji ceny, o których mowa powyżej nie zostanie ustalone akceptowalne i przez Zamawiającego i przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do wybrania kolejnego Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert.

6.       Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z Zapytaniem ofertowym, powiadomi na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę Wykonawcy, którego oferta została wybrana lub o zamknięciu postępowania  bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.

7.       W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.

8.       Wykonawcy, których oferta została wybrana do realizacji, zobowiązują się przed podpisaniem umowy w terminie do 3 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Wykonawcy o wybraniu jego oferty, do osobistego stawiennictwa w biurze Zamawiającego, pod adresem: ul. Asnyka 1/2 35-001 Rzeszów i przedłożenia Zamawiającemu oryginałów dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy gwarantującą właściwą realizację przedmiotu umowy. Brak stawiennictwa Wykonawcy lub nieprzedłożenie Zamawiającemu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie zostanie uznany jako odstąpienie od podpisania umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zatrzymania wadium.

9.       Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ofert tych Wykonawców.

10.   Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przysługują odwołania.

11.   Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.

XV. INFORMACJE DODATKOWE.

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.      Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotów kosztów poniesionych na przygotowanie ofert.

3.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).

 

XVI. ZAPISY UMOWY

1.       Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w Umowie łączącej strony wynagrodzenie Wykonawcy. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy przez wykonawcę w ww. sposób.

Załączniki

1.       Wzór umowy o zamówienie – załącznik nr 1

2.       Wzór formularza oferty – załącznik nr 2

3.       Wzór formularza potwierdzającego posiadane doświadczenie w realizacji szkoleń – załącznik nr 3

4.       Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – załącznik nr 4

5.       Wzór wykazu posiadanego doświadczenia szkoleniowego odpowiadające przedmiotowo (tematycznie) zamówieniu – załącznik nr 5

6.       Wzór Deklaracji zdawalności w ramach danego szkolenia załącznik nr 6

 

Rzeszów 19.06.2019 r.                                               

 

                                                                                                       

......................................................................

                                                                                                              (podpis i pieczątka Zamawiającego)                                                       

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 6                                             

Twój Nick
Treść komentarza
Pozostało znaków: